25-27 мамыраралығында ATEX.CENTER халықаралықеуропалық компаниясыныңөкілдерітамақөнеркәсібі, өнеркәсіптікқауіпсіздікжәне энергетикағаарналғанкөрмелердегіқазақстандықкәсіпорындардыңэкспозицияларынаралайды. 

Полезные ссылки

Бизнес қауіпсіздігінің кепілі

Табысты өндірісті құруда іргетас қалау мен жабдықты орнатудан бастап сапаны бақылаудың тамаша жүйесіне дейін әрбір деталь маңызды. Салынған қаражаттың әрбір теңгесі пайда әкелуі керек. Әрбір қызметкер өз жұмыс орнында үздік болуы керек. Бұл ресурстарды сенімді қорғау бизнес қауіпсіздігінің кепілі болып табылады.

Кәсіпорынның ақпараттық, қаржылық немесе өндірістік қауіпсіздігін қамтамасыз ету оның менеджерлерінің ерекше жауапкершілігі болып табылады. Жарылыс қаупі бар өнімдермен жұмыс істеу кезіндегі жеке қауіпсіздік факторларының бірі өндірістік жарылыстан қорғау жүйесі болып табылады.

Біздің миссиямыз

ATEX.CENTER әртүрлі салалардағы 15 жылдан астам тәжірибесі бар инженерлерді біріктірді. Тамақ және энергетика өнеркәсібіндегі көп жылғы табысты жұмыстың нәтижесінде біз ең мінсіз реттелген процестердің өзінде қатардағы қызметкерлер болжай алмайтын қауіп әрқашан болатынын байқадық.

Қант, бидай, үгінділер немесе қарапайым таблетка ұнтағын жарылғыш өнім деп атауға болмайды, солай емес пе? Бірақ сіз бұл өнімдерді өңдеу, тасымалдау немесе сақтау кезінде шаң пайда болатынын байқаған боларсыз. Ауадағы белгілі бір концентрациядағы бұл шаң тұтанып, жойқын жарылыс көзіне айналуы мүмкін.

Жыл сайын бүкіл әлемде сусымалы өнімдерді өндіруде адамдар зардап шегеді, бизнес шығынға ұшырайды, ал компания басшылары өз кәсіпорнын жарылыстан қорғауды дұрыс қамтамасыз етпегені үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

Каталогты жүктеу
скачать
Компанияның деректемелері
скачать

Сондықтан, біз, ATEX.CENTER, компанияныңмүлкінғанаемес, соныменбіргеоныңеңмаңызды ресурсы – адамдардысақтауүшіносындайсалаларүшінжарылыстанеңжақсықорғаныстықамтамасызетудішештік! 

Біздіңміндетімізкәсіпорынресурстарынқорғау! 

Біз немен айналысамыз?

2019 жылы ATEX.CENTER RSBP spolжарылыстанқорғаушешімдеріншығаратын чех өндірушісіменсеріктестіктуралыкелісімгеотырды. s.r.o. Біздіңкомпанияныңмамандарысертификатталғаноқукурсынанөтіп, кәсіпорындардыжарылыстанқорғауқұралдарыменжұмысістеугеарнайырұқсаталды. 

Жұмыс барысында біз 100% қауіпсіздік кепілдігімен көптеген күрделі және қызықты шешімдерді жүзеге асыра алдық. Бізге қатаң бизнес сапа стандарттары бар ірі трансұлттық компаниялардың жарылыстан қорғау сенімі берілгенін мақтан тұтамыз. 

Неліктен біз Қазақстанда жұмыс істеуді шештік?

Қазақстанныңқарқындыдамыпкележатқанөнеркәсібісусымалыматериалдардыөндіру, тасымалдаужәнеөңдеубойыншаәлемдікнарықтаерекшеорыналады. Компаниялардыңиелеріқымбатжәнесапалыжабдыққа, үздікмамандарғажәнеұзақмерзімдісеріктестіккебелсендітүрде инвестиция салады. Соныменқатар, ел үкіметіөнеркәсіптікқауіпсіздікжәнееңбектіқорғаусаласындағызаңнаманормаларынжетілдіруде. Нәтижесіндекәсіпорындардыжарылыстанқорғауғасұранысбелсендітүрдеөсуде.

Бізөзтәжірибеміз бен біліміміздіқолданаалатынымызғажәнежарылыстантиімдіқорғауүшінеңжақсыжекешешімдердіұсынаалатынымызғақуаныштымыз. Бұлбіздің компания үшінжаңанарыққанаемес. Бұлсынақ, үлкенжауапкершілікжәнежаңамүмкіндіктер.

Біздің міндетіміз тәуекелдерді зерттеу және олардың салдарын болжау:

  1. Өндірістік кәсіпорындар мен қауіпті өндірістік объектілердің жарылыс қауіпсіздігінің аудиті.
  2. Тамақ өнеркәсібінде сусымалы ингредиенттерді сақтау және өңдеу кезінде шаңның жарылуынан қорғау.
  3. Целлюлоза-қағаз өнеркәсібінің шикізатын өндіру және өңдеу кезінде шаңның жарылуынан қорғау.
  4. Энергетикалық объектілерде көмірді өңдеу процесінде шаң жарылыстарынан қорғау;
  5. Өндірістік аспирация және желдету жабдықтарын жарылыстан қорғау.

Серіктестік үшін жаңа мүмкіндіктер

Биылғыжылы ATEX.CENTER-діңҚазақстаннарығынашығуы 25-27 мамырдаеліміздіңастанасыНұр-Сұлтанқаласындаөтетінөнеркәсіпсаласындағыайтулыіс-шаралардыңөтуіментұспа-тұскелді. 

Біз Қазақстандағы достарымыздың осы іс-шараларға қатысуға шақыруын қуана қабылдаймыз. Біз кәсіпқойлармен тәжірибе алмасып, біздің құзыретіміз аясындағы кәсіпорындарды жарылыстан қорғаудың осындай мәселелерін талқылаймыз деп үміттенеміз: 

1. Жарылыс қауіпті ортада жұмыс істегенде кәсіпорындардың ATEX аудиті және тәуекелді талдау қалай жүргізіледі?
2. Жабдықты жобалау кезінде нені білу маңызды?
3. Өндірістік жарылыстан қорғаудың заң талаптары туралы нені білу маңызды?
4. Зертханалық зерттеулер қалай жүргізіледі?
5. Жарылыстан қорғау шешімдерін біз қалай жасаймыз?
6. Жарылыстан қорғау жүйесімен жабдықталған кәсіпорындарға сервистік қолдауды қалай қамтамасыз етеміз?

 

Сеніміңізге алғыс білдіреміз және жұмысқа кірісуге дайынбыз! 

Жабдықтағы ATEX.CENTER жарылыстан қорғау белгісі сіздің жан тыныштығыңыз бен бизнесіңіздің қауіпсіздігінің кепілі болып табылады! 

page-loader